Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i pliki cookie
Gabinetu terapii pedagogicznej Duduś

I. Postanowienia wstępne
1. Adresatami polityki prywatności są wyłącznie osoby fizyczne nawiązujące kontakt z
ADO drogą telefoniczną, mailową, poprzez stronę internetową, a także nawiązujące
współpracę jako podmiot zewnętrzny.
2. Administratorem danych osobowych jest Julia Jachnicka prowadząca działalność
nierejestrowaną pod nazwą „Gabinet terapii pedagogicznej Duduś”, ul. M. C.
Skłodowskiej 14a/3, 81- 231 Gdynia (dalej „Gabinet terapii pedagogicznej Duduś Julia
Jachnicka”), w ramach której prowadzona jest placówka: w Gdyni, ul. Chwarznieńska
136/ 138
(zwana dalej: „ADO”).
1. Z ADO można kontaktować się pisemnie pod adresem: ul. M. C. Skłodowskiej 14a/3,
81- 231 Gdynia, drogą mailową: kontakt@dudusterapia.pl lub telefonicznie pod
numerem telefonu 506 400 275.
2. Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez ADO danych
osobowych osób korzystających bądź reprezentujących podmioty korzystające z usług
świadczonych przez ADO, w tym osób odwiedzających Serwis Internetowy w domenie
https://www.dudusterapia.pl/ lub prowadzone następujące profile społecznościowe
ADO: Duduś terapii pedagogiczna (Facebook), dudus_terapia (Instagram)(zwanych
dalej „Klientami”).
3. ADO przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych
wprowadzanych lub podawanych przez Klientów oraz z należytą starannością dobiera i
stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych.
4. Pełen dostęp do baz danych posiada jedynie ADO. ADO zabezpiecza dane osobowe
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Osoby odwiedzające mogą przeglądać strony internetowe w serwisach prowadzonych
przez ADO bez rejestracji oraz podawania danych osobowych.

II. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z przepisami prawa, w tym
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
1. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w
związku z kontaktem Klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja
uzasadnionego interesu ADO);
2. zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczenia usług terapeutycznych przez
ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO dotyczących obowiązków
podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z
przepisami podatkowymi i rachunkowymi);
4. prowadzenia profili społecznościowych i informowania za ich pośrednictwem Klientów
o aktywności ADO, promowaniu marki, usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności
związanej z ADO, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych
funkcjonalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego
interesu ADO);
5. marketing usług ADO (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
6. marketing bezpośredni (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)
7. korzystanie ze strony Serwisu Internetowego i zapewnienie jego prawidłowego
działania (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu
strony Serwisu Internetowego)

8. prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie Internetowym (Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie
Internetowym celem poprawy funkcjonowania Serwisu Internetowego
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
będzie niemożność nawiązania relacji handlowej z ADO lub skorzystania z usług ADO.
Wycofanie zgody uniemożliwia dalsze świadczenie przez ADO usług. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
III. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
1. ADO stosuje wyrażoną w RODO zasadę minimalizacji poprzez przetwarzanie dane
osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
Cele zbierania danych osobowych Klientów jako jasno określone, mają swoje oparcie
w przepisach prawa. ADO nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z
tymi celami.
2. ADO realizuje prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami
prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reaguje
na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
3. ADO ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że
zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób
bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa. Dotyczy to w szczególności zewnętrznych podmiotów
przetwarzających, z którymi współpracuje ADO i z którymi zawiera odrębną umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych będącą załącznikiem do umowy o
współpracy.

IV. Zakres zbieranych danych osobowych:
Po nawiązaniu kontaktu z ADO, ADO może przetwarzać następujące dane osobowe związane
z przedmiotem prowadzonej działalności: imię i nazwisko (rodzica i dziecka), płeć (rodzica i
dziecka), adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, stan zdrowia dziecka w zakresie
umożliwiającym zakwalifikowanie dziecka do konkretnej grupy zajęciowej/na konsultację/na
terapię indywidualną i prowadzenie zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka.
W momencie korzystania ze strony internetowej ADO, technologie śledzące zbierają pewne
dane statystyczne, które wysyłane są przez przeglądarkę do naszej witryny. Obejmuje to
informacje takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego, język i ustawienie
strefy czasowej, czasy dostępu i adresy odsyłających stron internetowych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Klientowi ADO, którego dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której
dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub
ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki
wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia
RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane
są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są
przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i
trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w
szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes
lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym
profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie
wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń
5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są
przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail:
kontakt@dudusterapia.pl ze wskazaniem konkretnego żądania, dodatkowo należy podać imię,
nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, a także zakres danych osobowych, do
którego odnosi się wskazane żądanie.
Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że
przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy obowiązującego prawa.
V. Odbiorcy danych osobowych
1. Dane Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru
sprawiedliwości.
2. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak:
przewoźnikom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym
usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów
internetowych).
3. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe mogą jednak zostać przekazane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej, w szczególności jeśli jest to konieczne z uwagi
na zleconą przez Klienta usługę.

4. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w
krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ADO dokonuje weryfikacji,
czy podmioty te dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony przetwarzanych danych
osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania
standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) w decyzji w sprawie
standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych
podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich.
Przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie
odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie
standardowych klauzul umownych albo na podstawie wyraźnej zgody osoby, której
dane dotyczą.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania
określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny
do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku
prawnego ADO (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
2. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych na
podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia
sprzeciwu przez Klienta.
3. ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie
w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą
do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z
którego następuje połączenie).
4. ADO może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić
do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
wpływać na Klienta. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych
reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Klient może otrzymywać oferty
specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub
internetowej. ADO nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się
z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Klienta, które
wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na niego.7

VII. Pliki cookie
1. ADO stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami
cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych ADO i przechowywane
w urządzeniach końcowych Klientów przeglądających strony. Informacje zbierane przy
pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych
potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania
ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane
gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania
określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
2. ADO stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie
sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu
użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich
ręcznego usunięcia przez użytkownika.
3. W ramach stron internetowych ADO stosowane są następujące rodzaje plików cookie
ze względu na niezbędność do realizacji usług:
– niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron
prowadzonych przez ADO, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
– pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
– wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych;
– funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
– reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
dostosowanych do ich zainteresowań.

VIII. Podstawa prawna stosowania plików cookie
1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu
końcowym. Klient przeglądający strony internetowe ADO może samodzielnie i w
każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich
przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia.
Powyższe zmiany ustawień Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na
urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Korzystanie ze stron prowadzonych przez ADO, bez zmiany ustawień w zakresie
plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Klienta zawsze
może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.