Przejdź do treści

Terapia Pedagogiczna Gdańsk

Dla kogo jest Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest przeznaczona dla dzieci w różnym wieku i różnych trudnościach rozwojowych, emocjonalnych, społecznych lub edukacyjnych. Może być stosowana dla dzieci z trudnościami w nauce, dysleksją, dyskalkulią, ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach społecznych, trudnościami w koncentracji uwagi, niepełnosprawnością intelektualną. Terapia pedagogiczna dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, aby pomóc mu w trudnościach i osiągnięciu pełnego potencjału rozwojowego.

Sposób prowadzenia Terapii Pedagogicznej

Terapia pedagogiczna opiera się o różnorodne metody, takie jak zabawy, gry, zadania i ćwiczenia. Metody pracy dostosowuje do trudności dziecka. Stosuję techniki indywidualizowane, pasujące do specyficznych trudności i potrzeb każdego dziecka. Ważne jest tworzenie bezpiecznej i wspierającej atmosfery, w której dziecko czuje się akceptowane i rozumiane. Zanim ustalę plan terapeutyczny diagnozuje potrzeby i trudności dziecka. Ważne są dla mnie wszystkie informacje. Przeprowadzam wywiad z rodzicami o funkcjonowaniu dziecka oraz zapoznaje się z dokumentacją jaką posiada (np. z poradni pedagogiczno-psychologicznej). Wspólne z rodzicami ustalam plan terapeutyczny oraz metody, które stosuje podczas terapii pedagogicznej.